دوره های آموزشی

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1398/1/17

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

گریم ناخن
تاریخ شروع: 1397/9/20

گریم ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1397/9/20

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1397/7/15

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

آموزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

آموزش کاشت ناخن
تاریخ شروع: 1397/5/15

آموزش کاشت ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1398/1/17

آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

گریم ناخن
تاریخ شروع: 1397/9/20

گریم ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1397/9/20

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

کاشت مقدماتی تا پیشرفته
تاریخ شروع: 1397/7/15

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

آموزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

آموزش کاشت ناخن
تاریخ شروع: 1397/5/15

آموزش کاشت ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

اخبار و بلاگ

تخفیف آموزش

تخفیف آموزش

گریم ژل

تماس با ما

  • add_location

    تهران. سعادت آباد. سرمه وسمه


  • phone

    09193722032

  • email

    sharifi_media@yahoo.com