دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/1/17 آموزش کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

تاریخ شروع: 1397/9/20 گریم ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد

تاریخ شروع: 1397/9/20 کاشت مقدماتی تا پیشرفته

موزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

تاریخ شروع: 1397/7/15 کاشت مقدماتی تا پیشرفته

آموزش ها تک نفره میباشد وپس از اتمام دوره که بین ۴-۵ روز میباشد ، آزمون از تمام موارد آموزشی گرفته خواهد شد و پس از قبولی مدرک معتبر ارائه خواهد شد

تاریخ شروع: 1397/5/15 آموزش کاشت ناخن

ساعت و روز آموزش با توافق بین مدرس و هنر جو میباشد